<


תוכן ומידע המתפרסמים באתר

האתר מכיל בתוכו, בין היתר, מנוע חיפוש שמות מתחם (דומיינים) וקישורים אלקטרוניים (לינקים) אל מקורות מידע ו/או משאבים אחרים המצויים במרחבי האינטרנט. מפעילת האתר אינה יכולה לשלוט ולפקח על הקישורים והיא אינה מתחייבת כי כל הקישורים יובילו את המשתמש לאתרים פעילים במרחבי האינטרנט. מפעילת האתר מבהירה כי הקישורים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או בכלל, על ידי מפעילת האתר באותם מקורות.

מפעילת האתר אינה נותנת חסות או מביעה את דעתה לגבי נכונותם או דיוקם של
תכנים, עמדות, הכוונות או כל מידע אחר המתפרסמים באתר, או באתרים אליהם
האתר מפנה. הסתמכות המשתמש על תכנים, עמדות, הכוונות או כל מידע אחר המוצג מפנה
באתר, או באתרים אליהם מפנה האתר, נעשית לפי שיקול דעתו ובאחריותו
הבלעדית של המשתמש.

 הגבלת אחריות

האתר בכללותו לרבות כל המידע המופיע בו, תכנים, חומר, פעולות, מוצרים, תוכנה או כל שירות אשר הגישה אליהם התבצעה באמצעות האתר מוגשים ועומדים לרשות המשתמש באמצעות מפעילת האתר כמו שהם (AS IS).

מפעילת האתר אינה אחראית לחומר, למידע, לשירותים ולמוצרים המוצעים באתר ובכלל זה למידת דיוקם ולעדכונם.

מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק ופגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש והסתמכות על החומר, המידע, השירותים והמוצרים המוצעים באתר ו/או אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר ו/או שהגישה אליהם התבצעה באמצעות הקישורים, השירותים, מנוע חיפוש הדומיינים או כל ממשק אחר באתר.

מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק הנגרם או העלול להגרם עקב משלוח של מידע חסוי ורגיש דרך האתר באמצעות הטפסים השונים באתר.

השימוש באתר נעשה על פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ממפעילת האתר שעשויות לנבוע ו/או הנובעות כתוצאה מהשימוש באתר.

מפעילת האתר מעמידה לרשות הגולשים חשבון לניסוי מנהל התכנים, המידע המתעדכן בחשבון זה הינו על אחריות הגולשים כמו כן השימוש באתר נעשה על פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ממפעילת האתר שעשויות לנבוע ו/או הנובעות כתוצאה מהשימוש באתר בכלל ובמנהל התכנים בפרט.

 שימוש במידע לצורך שיפור השירותים באתר

מפעילת האתר רשאית לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, לרבות הפעלתו ותכניו.

 זכויות יוצרים; סימני מסחר

כל הדפים המצויים באתר הם רכושה של החברה. אין להעתיק או לפרסם את הדפים במלואם או בחלקם ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של מפעילת האתר. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן .בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית למפעילת האתר שמורים למפעילת האתר אין להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של מפעילת האתר בכתב ומראש.

 שינוי תנאי השימוש

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק או להוסיף תנאים. לתנאי שימוש אלו בכל עת וללא מתן הודעה מראש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. תנאי השימוש המתוקנים יפורסמו באתר מיד עם תיקונם

 ברירת דין ומקום שיפוט

תנאי השימוש כפופים לדין הישראלי. כל תביעה שתוגש כנגד מפעילת האתר תתברר אך ורק בבית המשפט המוסמך בישראל השיפוט המקומית בכל הקשור לתנאי השימוש והנובע מהם, היא אך ורק לבית המשפט המוסמך באזור בו מצויים מחשבי החברה.

גירסת מדפסת שמור שלח לחבר         חזרה לראש העמוד רענן דף הבית

ליצירת קשר:
054-42-42-238

Celladmin Ltd. © 2007 כל הזכויות שמורות, ניהול תוכן לאתרי אינטרנט הצהרת פרטיות

בניית אתרים